10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 110 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 2

10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 3

10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 4

10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 5

10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 6

10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 7

10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 8

10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 9

10 câu nói về vượt lên số phận của Stephen Hawking - ảnh 10