Xét trên một khía cạnh nào đó về thẩm mỹ, nhiều mẫu trong số những “căn nhà” này đôi khi còn đẹp hơn các ngôi nhà dành cho người đấy. 

Dưới đây là một số mẫu “nhà mèo” của Mỹ