Những điểm mới trong báo cáo chính trị
Chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Quốc từ ba thể thống nhất thành bốn thể thống nhất

Từ xây dựng đến phát triển

Báo cáo chính trị của Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào tại Đại hội Đảng có nêu: “Cải cách mở cửa là lựa chọn mấu chốt quyết định vận mệnh Trung Quốc đương đại, là phát triển chủ nghĩa xã hội đặc thù Trung Quốc, là con đường duy nhất phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại”.

Từ Đại hội Đảng lần thứ 13 đến nay đã xác định phải xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) đặc thù Trung Quốc. Báo cáo Đại hội lần này đã diễn đạt từ xây dựng thành phát triển CNXH đặc thù TQ.

Dưới quan niệm mới, bố cục tổng thể sự nghiệp CNXH đặc thù TQ từ ba thể thống nhất (xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hóa) thành bốn thể thống nhất với một thể mới là xây dựng xã hội. Tương ứng, từ mục tiêu phấn đấu “xây dựng quốc gia XNCN hiện đại hóa giàu mạnh, dân chủ, văn minh” đã mở rộng thành mục tiêu “xây dựng quốc gia XNCN hiện đại hóa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa”.

Trong báo cáo chính trị, cùng với việc nhấn mạnh TQ đi theo con đường XHCN đặc thù còn nêu năm con đường cụ thể phối hợp cùng con đường chủ đạo đó. Đó là: Con đường sáng tạo tự chủ đặc thù TQ, con đường công nghiệp hóa xây dựng đặc thù TQ, con đường hiện đại hóa nông nghiệp đặc thù TQ, con đường đô thị hóa đặc thù TQ và con đường phát triển chính trị đặc thù TQ.

Những phạm trù mới

Báo cáo chính trị có nêu: “Cần phải kiên trì đường lối phát triển chính trị XHCN đặc thù TQ, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân là chủ nhà, có cơ hội thống nhất trị quốc theo pháp luật, kiên trì và hoàn thiện chế độ đại hội đại biểu nhân dân, chế độ hợp tác đa đảng và thảo luận chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, chế độ tự trị tại khu vực dân tộc và chế độ tự trị quần chúng cơ sở”. Phạm trù “chế độ tự trị quần chúng cơ sở” lần đầu tiên được đưa vào chế độ chính trị đặc thù TQ.

Từ Đại hội lần thứ 12 đến lần thứ 15, Đảng Cộng sản TQ luôn nhấn mạnh xây dựng văn minh vật chất và văn minh tinh thần XNCN. Đại hội 16 trên cơ sở này đã đề ra văn minh chính trị XHCN. Còn tại Đại hội lần này, lần đầu tiên báo cáo chính trị đã nêu văn minh sinh thái. Đây là một bước tiến mới trong quan niệm phát triển hài hòa, phát triển khoa học.

Báo cáo chính trị cũng có đoạn: “Nhận thức toàn diện nhiệm vụ mới, tình thế mới trong công tác đi sâu phát triển công nghiệp hóa, thông tin hóa, thành thị hóa, thị trường hóa, quốc tế hóa...”. Thông tin hóa là nhiệm vụ mới được bổ sung và chỉ đứng sau công nghiệp hóa.

Đại hội Đảng lần thứ 15 và 16 đề ra trong 10 năm đầu của thế kỷ 21, cần phải đạt tổng sản lượng trong nước (GDP) tăng gấp hai lần năm 2000 và đến năm 2020 tăng gấp bốn lần. Năm 2006, TQ đã hoàn thành mục tiêu tăng gấp đôi sớm trước thời hạn. Do đó trong báo cáo Đại hội lần thứ 17, mục tiêu tăng gấp bốn lần được chuyển từ “tổng sản lượng” sang “tổng sản lượng bình quân đầu người”. Báo cáo chính trị cũng đã thay thế cụm từ “chuyển biến phương thức tăng trưởng kinh tế” thành “chuyển biến phương thức phát triển kinh tế”.

Chú trọng đề phòng tham nhũng

Hôm qua (17-10), Đại hội Đảng lần thứ 17 tiếp tục phân tổ thảo luận với 38 đoàn đại biểu. Các đại biểu nhất trí các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực là nước và lửa không thể cùng dung thân. Về mặt chỉnh thể, tổ chức Đảng là lành mạnh, đảng viên chủ yếu là tốt, thành phần tham nhũng chỉ là số ít nhưng cần phải kiên trì phương châm chế độ liêm khiết tiêu chuẩn, thực hiện đồng thời trừng trị và đề phòng, chú trọng đề phòng, tiếp tục đi sâu đấu tranh chống tham nhũng và triển khai trừng phạt.

HỒNG ANH (Theo Tân Hoa xã, Nhân dân nhật báo)