Triều Tiên thả chó vồ "bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc"
Tiên