Quy định mức lợi nhuận dự án BOT không vượt quá 15,2%

Theo đó, hiện Bộ GTVT đang quản lý 67 dự án PPP, tỉ suất lợi nhuận chủ yếu được xác định thông qua đàm phán giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư.

Đồng thời, Nghị định 63/2018 quy định về lĩnh vực, điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện đầu tư theo hình thức PPP, trong đó quy định các bộ quản lý chuyên ngành được ban hành khung lợi nhuận cho các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý.

Để đáp ứng yêu cầu chuẩn bị đầu tư các đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cấp thiết, khung lợi nhuận của nhà đầu tư dự án PPP lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường bộ được ưu tiên xây dựng.

Tuy nhiên, việc quy định mức lợi nhuận tối thiểu đối với dự án PPP là không cần thiết vì doanh nghiệp chấp nhận mức lợi nhuận càng thấp thì càng mang lại lợi ích cho người dân và cho nền kinh tế. Do đó, trên thực tế chỉ cần xác định mức lợi nhuận tối đa.

Trên cơ sở phân tích khoa học, Bộ GTVT đề xuất đối với trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tỉ suất lợi nhuận nhà đầu tư tính toán trong giai đoạn lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và khả thi dự án không vượt quá 15,2%. Tỉ suất lợi nhuận chính thức của nhà đầu tư được xác định thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp chỉ định nhà đầu tư, tỉ suất lợi nhuận của nhà đầu tư tối đa không vượt quá 10,6%. “Khi thị trường có nhiều biến động, có thể xem xét, cập nhật dữ liệu về mức lãi suất vốn vay và tính toán điều chỉnh lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư…” - đại diện Bộ GTVT cho hay.

Được biết, Luật Đầu tư theo phương thức PPP năm 2020, các dự án theo hình thức trên phần vốn nhà đầu tư tự có phải tối thiểu 15% tổng mức đầu tư dự án.