Sẽ tiếp tục điều chỉnh viện phí

Theo ông Long, mức viện phí hiện nay còn quá thấp, do vậy cần phải điều chỉnh khung giá các dịch vụ kỹ thuật đã ban hành trước đây cho phù hợp với thực tế hiện nay.

Cũng theo ông Long, ngân sách nhà nước cấp cho các bệnh viện còn rất thấp (chỉ 40-50 triệu đồng/giường bệnh/năm), chưa đảm bảo chi trả tiền lương, phụ cấp, đóng bảo hiểm cho cán bộ, nhân viên bệnh viện. Kỹ thuật và công nghệ y tế ngày càng phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, nếu tiếp tục thu với mức giá thực hiện bằng phương pháp thủ công thì sẽ không thực hiện được dịch vụ. Hơn nữa, hiện có khoảng 60% dân số có thẻ BHYT, nếu không điều chỉnh viện phí thì bệnh viện sẽ không có nguồn kinh phí để hoạt động.

MINH HÀ