Thông tuyến cống bao D3000 băng sông Sài Gòn

Sáng 14.10, Ban quản lý dự án vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè và công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP.HCM đã tổ chức lễ thông tuyến cống bao D3000 băng sông Sài Gòn.