Lập Ban chỉ đạo trung ương do Thủ tướng đứng đầu

Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường (gọi tắt là Ban chỉ đạo trung ương). Trưởng Ban chỉ đạo trung ương là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.