Thành lập Hội đồng tiền lương Quốc gia

Thành lập Hội đồng tiền lương Quốc gia

Thứ Bảy, ngày 6/7/2013

Hội đồng tiền lương sẽ phân tích tình hình kinh tế, xã hội, mức sống dân cư để xác định, dư báo nhu cầu sống tổi thiểu của người lao động, qua đó xây dựng, khuyến nghị với Chính phủ phương án tiền lương tối thiểu từng thời kỳ.