Có nghị định vẫn vướng

Luật kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực từ 1-1-2007 nhưng mãi đến tận 15-10 mới có Nghị định 153 hướng dẫn thi hành luật.

Nghị định đầu tiên của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 151 ngày 10-10 quy định về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác được hình thành trên cơ sở hợp đồng hợp tác có chứng thực của UBND cấp xã của từ ba cá nhân trở lên, cùng đóng góp tài sản, công sức để thực hiện những công việc nhất định, cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.