Tham nhũng qua “nhóm thân hữu”

50% DN được hỏi đã nói rằng nhóm các DN có quan hệ với quan chức có ảnh hưởng ngày càng mạnh mẽ hơn trong hoạch định chính sách.