TS Bùi Trân Phượng: Chống tham nhũng trong giáo dục-Muốn làm thật không?

TS Bùi Trân Phượng: Chống tham nhũng trong giáo dục-Muốn làm thật không?

Thứ Bảy, ngày 5/6/2010

• Ở đâu có cơ chế xin - cho, ở đó phát sinh và phát triển tham nhũng. • Nghiêm trọng, nguy hiểm hơn nữa khi xã hội coi những hành vi tham nhũng trở nên bình thường. Rối loạn hết mọi thang giá trị. Rối loạn nhân cách lớp trẻ tương lai. • Người tử tế trong giáo dục còn nhiều lắm, nhưng hiện nay họ không có được sự ủng hộ mà họ xứng đáng nhận được từ công luận cũng như Nhà nước.