Báo động tình trạng cholesterol cao ở người Việt Nam

Qua khảo sát 4.800 người tại bốn vùng: thành thị, nông thôn, vùng núi và duyên hải trong 3 năm (2007-2010) cho thấy người Việt Nam có lượng cholesterol cao là 29,1%, trong đó tỷ lệ này ở thành thị lên tới 44,3%; lứa tuổi trung niên (35-44) là 41,7%, người cao tuổi tới 63,1%.