Trung ương thảo luận ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện

Trung ương thảo luận ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện

Thứ Tư, ngày 16/12/2015

(PL)- Tiếp tục chương trình làm việc của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ngày 15-12, Trung ương làm việc tại hội trường.