Đối với doanh nghiệp dược, cần kiểm tra giấy đăng ký kinh doanh, nội dung quảng cáo (gồm hình ảnh và chữ) đã được cơ quan y tế có thẩm quyền phê duyệt. Trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, cần kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm, nội dung quảng cáo (gồm hình ảnh và chữ) được cơ quan y tế có thẩm quyền phê duyệt...

Ngoài ra, trên tất cả mẫu quảng cáo phải có tên và địa chỉ của doanh nghiệp chịu trách nhiệm.

DUY TÍNH