Thông báo cũng nêu rõ người thuộc hộ gia đình nghèo, khó khăn và đặc biệt khó khăn được ngân sách nhà nước đóng BHYT. Người dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng kinh tế, xã hội khó khăn sẽ được hưởng chế độ BHYT cao hơn nhóm đối tượng nghèo.

T.NHƯ