Đưa toàn bộ đối tượng là cán bộ xã, phường hưởng chế độ không chuyên trách ở xã, phường vào nhóm đối tượng tham gia BHYT. Đây là một trong số những điểm mới của dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 105/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

Điểm mới thứ hai là mở rộng quyền lợi cho trẻ em dưới sáu tuổi được Quỹ BHYT chi trả một số sản phẩm dinh dưỡng nhưng mang tính chất đặc thù theo quy định của bộ trưởng Bộ Y tế. Điểm mới thứ ba trong việc quản lý phân bổ quỹ là định hướng làm sao cho trạm y tế xã đủ kinh phí để hoạt động với tư cách là nơi quản lý sức khỏe cho người dân theo địa bàn và mỗi người dân đều có bác sĩ riêng…

Điểm mới nữa là thay đổi phương thức thanh toán, xóa bỏ đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu ở tuyến huyện. Vì sau khi thông tuyến thì việc đăng ký KCB ban đầu ở tuyến huyện gần như không có ý nghĩa. Việc phân bổ quỹ đăng ký KCB ban đầu ở tuyến huyện vừa khó cho bệnh viện trong công tác quản lý, lại vừa tạo sơ hở, lãng phí.