ĐH Queensland đã phân tích 58 nghiên cứu trước đó thực hiện với hơn 19.000 người ở 15 nước. Những người tham gia các nghiên cứu làm công việc trong các lĩnh vực khác nhau như y tế, kinh doanh, quân đội, dịch vụ.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng chúng ta sẽ ít bị mất hứng thú với công việc, ít bị giảm năng lực làm việc và có được sức khỏe tốt hơn khi chúng ta cảm thấy hòa hợp với tập thể đồng nghiệp, có được cảm giác “chúng ta cần có nhau”.

Theo chủ nghiệm nghiên cứu Niklas Steffens, quan hệ xã hội có ảnh hưởng đến cả sức khỏe tâm lýsinh lý, trong đó ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý có phần nổi trội hơn.