Cụ thể, trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu không qua khoa khám bệnh nếu thời gian điều trị dưới bốn giờ thì cơ quan BHYT sẽ thanh toán cho cơ sở khám chữa bệnh tiền khám bệnh, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo phạm vi thanh toán của BHYT. Cơ quan BHYT cũng như người bệnh không phải thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú cho cơ sở khám chữa bệnh.

Tương tự như vậy, nếu thời gian điều trị từ bốn giờ trở lên thì cơ quan BHYT và người bệnh chỉ thanh toán tiền ngày giường bệnh điều trị nội trú, tiền thuốc và các dịch vụ kỹ thuật theo quy định mà không phải thanh toán tiền khám bệnh cho cơ sở khám chữa bệnh nữa vì tiền khám bệnh đã được tính trong chi phí ngày giường điều trị nội trú.

Nội dung hướng dẫn trên áp dụng với trường hợp người bệnh vào khoa cấp cứu không qua khoa khám bệnh. Còn khi người bệnh vào đăng ký và khám bệnh tại khoa khám bệnh thì việc thanh toán tiền khám bệnh vẫn được thực hiện theo quy định.