Danh sách cụ thể:

TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 1
TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 2

TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 3
TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 4

TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 5
TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 6

TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 7
TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 8

TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 9
TP.HCM có 335 điểm phong tỏa do liên quan các ca bệnh COVID-19 - ảnh 10