Đã làm quan thì phải tuân thủ luật pháp

Đã làm quan thì phải tuân thủ luật pháp

(PL)- “Nếu như người đứng đầu các cấp chính quyền không gương mẫu tôn trọng luật pháp thì chúng ta đòi hỏi người dân thượng tôn pháp luật ra làm sao?”.