Lệnh tòa làm dự án trăm triệu USD chới với

Lệnh tòa làm dự án trăm triệu USD chới với

(PL)- Tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm hoặc buộc thực hiện hành vi nhất định theo yêu cầu của nguyên đơn nhưng lại giao nguyên đơn tạm quản lý khu đất mà phía liên quan đang thực hiện dự án.