Ba sở ngồi lại lo cho nhóm nhà trẻ!

Ba sở ngồi lại lo cho nhóm nhà trẻ!

(PL)- Cần điều chỉnh lại bản thiết kế 121 dự án xây trường mầm non để đáp ứng cho cả khối nhà trẻ chứ không chỉ cho trẻ mẫu giáo.