14,5 triệu lao động có việc làm năm 2025

14,5 triệu lao động có việc làm năm 2025

(PL)- Cộng đồng kinh tế ASEAN được thành lập, giúp thị trường lao động trong khối hoạt động sôi động hơn, thúc đẩy tạo việc làm cho từng quốc gia thành viên.