QLTT được thanh tra chuyên ngành

QLTT được thanh tra chuyên ngành

(PL)- Chủ tịch Quốc hội đề nghị cho thực hiện Pháp lệnh Quản lý thị trường một vài năm, sau đó đánh giá, tổng kết, nâng lên thành luật.