Xử án bạn chiến đấu

Xử án bạn chiến đấu

Người ta đã cứu sống anh hồi chiến tranh, không có ảnh, anh có còn sống tới hôm nay để xử tội ảnh hôn?