Kiểm điểm cá nhân sai phạm trong BOT

Kiểm điểm cá nhân sai phạm trong BOT

(PL)- Phải đặt câu hỏi tại sao phải làm BOT? Đó là do ngân sách hạn chế nên kêu gọi đầu tư. Như vậy Nhà nước không đủ tiền để mua lại trạm thu phí.