Ai cho con chúng tôi được an toàn?

Ai cho con chúng tôi được an toàn?

(PLO) - Môi trường học đường được xem là an toàn hơn cả thế nhưng giờ đây, phụ huynh chúng tôi mỗi ngày gửi con đến trường lại là một ngày lo.