Bệnh viện xin xuống hạng: Bộ Y tế lên tiếng

Bệnh viện xin xuống hạng: Bộ Y tế lên tiếng

(PL)- Các bệnh viện không thể “thích” lên hạng hay xuống hạng nào cũng được. Việc xếp hạng do các cơ quan có thẩm quyền quyết định căn cứ vào quy mô hoạt động, phạm vi chuyên môn, cơ sở vật chất… của cơ sở đó.