Tranh cãi về quyền năng của trưởng đặc khu

Tranh cãi về quyền năng của trưởng đặc khu

(PL)- Theo dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, đơn vị này không tổ chức HĐND và UBND mà đứng đầu và nắm quyền là trưởng đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.