Cần cân nhắc khi sửa các quy định về thu hồi đất

Cần cân nhắc khi sửa các quy định về thu hồi đất

(PLO)- Khi sửa quy định về thu hồi đất, đấu giá quyền sử dụng đất cần cân nhắc để quản lý tốt nguồn tài nguyên đất đai, đảm bảo chống lại các lợi ích ngầm và có sự đồng bộ giữa các luật.