Mưa nắng Sài Gòn

Mưa nắng Sài Gòn

(PL)- Mưa Sài Gòn ào đến thật nhanh, thật lớn, rửa trôi bụi đường, làm tan khói xe.