Nhân sự mới

Nhân sự mới

Ông Đồng Văn Thanh được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang.