Công khai bản án: Ai sợ, ai không?

Công khai bản án: Ai sợ, ai không?

(PL)- Công khai bản án là bước tiến lớn thúc đẩy tiến trình cải cách tư pháp để mỗi bản án tiệm cận với công lý và lẽ công bằng.