92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán

92% số tiền tham nhũng bị tẩu tán

(PL)- ĐB Nguyễn Mai Bộ: “Khi đã bỏ tiền chạy chức, chạy quyền thì nếu được giao quyền, cán bộ ấy sẽ tính bài thu lại bằng cách tham nhũng”.