Nhận bồi thường oan rồi bị kháng nghị

Nhận bồi thường oan rồi bị kháng nghị

(PL)- Hai cấp tòa sơ và phúc thẩm đều tuyên bị cáo không phạm tội, VKS đã đồng ý bồi thường oan, đã trả trước một số tiền, nay VKS cấp trên lại kháng nghị.