Hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia

Hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia

(PLO)- Để xác định chính xác vị trí sự cố trên đường dây, tạo thuận lợi cho việc tìm kiếm, xử lý sự cố nhanh chóng..., việc trang bị lắp đặt thiết bị định vị sự cố trên các cung đoạn đường dây là cần thiết.