Đã nghe đã thấy: Bình đẳng trước pháp luật

Đã nghe đã thấy: Bình đẳng trước pháp luật

(PL)- Nguyên tắc này đã được hiến định và trở thành biểu tượng của một nhà nước pháp quyền, một thể chế lấy việc tôn trọng quyền con người làm nền tảng và lý do tồn tại.