CT, cộng hưởng từ và scanner khác nhau thế nào?

CT, cộng hưởng từ và scanner khác nhau thế nào?

Hỏi:
Tôi và người nhà đi khám bệnh, được chỉ dẫn khi thì chụp CT, khi thì scanner, hoặc cộng hưởng từ. Xin hỏi, ba loại chẩn đoán này khác nhau chỗ nào? Loại nào cho kết quả đoán bệnh tốt hơn?cahao…@yahoo.com