Phản biện nhiều, văn bản pháp luật mới sát thực tế

(PL)- “Sở Tư pháp nhận thấy chất lượng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị còn chưa tốt như chỉ viết lại từ các văn bản của trung ương hoặc đặt ra mà không nêu được cơ sở pháp lý, thiếu sự phản biện của những đối tượng bị ảnh hưởng như người dân, doanh nghiệp”.

Mời góp ý luật rồi… để đó!

Nhiều ý kiến đề nghị Quốc hội cần thành lập một tổ chức chuyên trách trực tiếp viết luật và doanh nghiệp phải được tham gia góp ý từ lúc luật còn là ý tưởng, dự thảo.