Thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCHTƯ Đảng khóa XI

Thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BCHTƯ Đảng khóa XI

Thứ Năm, ngày 17/12/2015

(PL)- Ngày 16-12, Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) Đảng khóa XI bước sang ngày làm việc thứ ba.