Olympic dời sang 2021 sẽ đá với thành phần U-23 hay U-24?

Olympic dời sang 2021 sẽ đá với thành phần U-23 hay U-24?

Thứ Hai, ngày 30/3/2020

(PL)- Một khi Olympic 2020 hoãn sang năm 2021, IOC tiếp tục đối mặt với việc xét đến độ tuổi theo quy định U-23 + 3 của Olympic.