Cụ thể thống đốc NHNN ban hành Quyết định số 2566 về việc bổ nhiệm ông Tạ Quang Đôn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, giữ chức Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của ông Tạ Quang Đôn là năm năm.

Bên cạnh đó thống đốc NHNN cũng ban hành Quyết định số 2568 về việc bổ nhiệm ông Trần Đức Tân, Trưởng phòng Tư vấn pháp luật, Vụ Pháp chế, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế NHNN. Thời hạn giữ chức vụ của ông Trần Đức Tân là năm năm.