(PLO)- Tóm lược báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31-12-2019.

Báo cáo tài chính Deutsche Bank AG 2019 - ảnh 1

Báo cáo tài chính Deutsche Bank AG 2019 - ảnh 2

Deutsche Bank AG