Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 9, cả nước có 3.899 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với số vốn đăng ký là 62.400 tỉ đồng, số lao động đăng ký là 49.900 lao động, giảm 32,3% về số DN, giảm 8,1% về vốn đăng ký và tăng 15% về số lao động so với tháng trước.

Như vậy so với cùng kỳ năm 2020, giảm 62,2% về số DN, giảm 69,3% về số vốn đăng ký và giảm 39,9% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng 9 đạt 16 tỉ đồng, tăng 35,7% so với tháng trước và giảm 18,8% so với cùng kỳ năm 2020. Trong tháng, cả nước còn có 3.317 DN quay trở lại hoạt động, giảm 14,2% so với tháng trước và giảm 27,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 9 tháng năm 2021, cả nước có 85.500 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.195.800 tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 648.800 lao động, giảm 13,6% về số DN, giảm 16,3% về vốn đăng ký và giảm 16,6% về số lao động so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 9 tháng đạt 14 tỉ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả 1.677.200 tỉ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 32.000 DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 2.873.000 tỉ đồng, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 32.300 DN quay trở lại hoạt động, giảm 6,6% so với 9 tháng năm 2020. Con số này nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 117.800 DN, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 13.100 DN thành lập mới.

Cũng trong tháng 9, có 2.240 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 28,2% so với tháng trước và giảm 31,5% so với cùng kỳ năm 2020; có 2.509 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 0,1% và giảm 38,8%; có 606 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 25,4% và giảm 65,1%.

Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 45.100 DN tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước; 32.400 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 12.800 DN hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 5,9%. Bình quân một tháng, có 10.000 DN rút lui khỏi thị trường.