Trong năm 2019, LienVietPostBank đã được NHNN chấp thuận cho áp dụng Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn (Basel II) trước thời hạn. Trong đó, ICAAP là một trong ba trụ cột quan trọng của chuẩn mực quốc tế Basel II về yêu cầu vốn tối thiểu, rà soát giám sát và nguyên tắc thị trường. Vì vậy, việc triển khai ICAAP sẽ giúp LienVietPostBank hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột của chuẩn mực quốc tế Basel II.

Theo đó, ngân hàng xây dựng được khung quản lý vốn đầy đủ cho phép phân bổ nguồn lực hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận và bảo vệ các mục tiêu. ICAAP giúp ngân hàng thiết lập chiến lược kinh doanh đảm bảo hài hòa giữa ba yếu tố lợi nhuận, rủi roquản lý vốn. Nhờ có Basel II, sẽ giúp tăng mức độ uy tín của LPB và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông và các cơ quan quản lý.

LienVietPostBank sẽ hoàn thành triển khai quy trình ICAAP - ảnh 1Nhiều nhà đầu tư đang đặt niềm tin vào chiến lược phát triển của LPB

“Nhận thức được tầm quan trọng và lợi ích của ICAAP, HĐQT và Ban TGĐ ngân hàng đã quyết liệt chỉ đạo và tích cực tham gia vào quá trình triển khai ICAAP để dự án hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ”, ông Phạm Doãn Sơn, Tổng Giám đốc LienVietPostBank chia sẻ.

Bên cạnh đó, trong Quý II-2020, LienVietPostBank đã tất toán trước hạn toàn bộ dư nợ đã bán cho Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), giúp ngân hàng cải thiện chất lượng tài sản, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.