Đây là thành công bước đầu trong việc chuẩn hóa công cụ quản lý vốn để làm nền tảng cho NCB kiện toàn hóa hệ thống quản trị - điều hành - quản lý rủi ro tiệm cận tiêu chuẩn theo yêu cầu của Basel II.

Như vậy, sau gần tám tháng triển khai, NCB đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý dữ liệu, tính toán vốn tự có, tài sản tính theo rủi ro tín dụng, vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động, vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường và tỉ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của Thông tư 41.

NCB sắp về đích đáp ứng các quy định Basel II - ảnh 1Khách hàng giao dịch tại NCB.

Hiện NCB đã và đang tiếp tục điều chỉnh mô hình tổ chức, xây dựng, điều chỉnh các quy định, chính sách, quy trình quản lý rủi ro theo yêu cầu của Thông tư 41, Thông tư 13 để hoàn thiện khung quản lý rủi ro của ngân hàng. Đây cũng là mục tiêu và lộ trình trong phương án cơ cấu lại của NCB.

Đại diện lãnh đạo NCB cho biết: “NCB đang hoàn thiện hồ sơ để xin Ngân hàng Nhà nước phê duyệt áp dụng, triển khai Basel II theo đúng quy định. Ngân hàng đã tổ chức thu thập những thông tin cần thiết để thực hiện tính tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Thông tư 41 và theo tiêu chuẩn Basel II”.