Trong tháng 9, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) bắt đầu giảm mạnh.

Theo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, giá trị đăng ký TPDN trong tháng 9 đạt 23.601 tỉ đồng, giảm 80,64% trong khi giá trị phát hành đạt 10.522 tỉ đồng, giảm 72,60% so với tháng 8. 

Việc giảm sút về giá trị đăng ký và phát hành trong tháng 9 không lạ vì việc phát hành trái phiếu đã được Nghị định số 81 siết chặt các quy định phát hành để bảo vệ nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nhóm ngân hàng vẫn có tổng giá trị phát hành lớn nhất, đạt 9.490 tỉ đồng. Mặc dù tổng giá trị phát hành giảm 5,46% so với tháng 8, nhưng nhóm ngân hàng vẫn chiếm tới 90,20% trong tỉ trọng giá trị phát hành trong tháng 9.

Trong tháng 9, các ngân hàng có lượng huy động lớn thông qua kênh trái phiếu bao gồm Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (3.000 tỉ đồng), Ngân hàng Phương Đông (2.000 tỉ đồng) và Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (1.000 tỉ đồng).