Tải công văn 1503/TCHQ-TXNK ngày 28-3 của Tổng cục Hải quan

Tải văn bản.