Tải công văn 15242/BTC-TCT ngày 2-11

Tải văn bản.